ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​មាន​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​រថយន្ត​ក្នុង​ស្រុក​ចំនួន​ពីរ​​គឺ Perodua និង Proton​ ដែល​ទទួល​បាន​ការ​​គាំទ្រ​ខ្លាំង​ពី​សំណាក់​​ប្រជាជន​ក្នុង​ស្រុក ​ដោយ​សារ​មាន​តម្លៃ​ធូរ​ថ្លៃ និង​ជា​ម៉ាក​សញ្ញា​របស់​​ជាតិ​ខ្លួន​ផង​ដែរ។ ថ្ងៃ​នេះ​មក​តាម​ដាន​តម្លៃ​ឡាន​​របស់​​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី ចង់​ដឹង​ថា​ធូរ​ថ្លៃ​កម្រិត​ណា។

១. Perodua Myvi ស៊េរី​ឆ្នាំ​ ២០១៨

 • ម៉ាស៊ីន​​ចំណុះ​ ១,៣ លីត្រ ស៊ីឡាំង ៤​ កម្លាំង​ ៩៤ សេះ
 • កម្រិត​ស៊ី​សាំង​ ៤,៩ លីត្រ/ ១០០ គ.ម
 • តម្លៃ​​ចន្លោះ​ពី​ ១០ ៤៨០ ដុល្លារ ទៅ ១១ ៤០០ ដុល្លារ​

២. Perodua Myvi ស៊េរី​ឆ្នាំ​ ២០១៨

 • ម៉ាស៊ីន​​ចំណុះ​ ១,៥ លីត្រ ស៊ីឡាំង ៤​ កម្លាំង​ ១០២ សេះ
 • កម្រិត​ស៊ី​សាំង​ ៥,០ លីត្រ/ ១០០ គ.ម
 • តម្លៃ​​ចន្លោះ​ពី​ ១២ ២៦០ ដុល្លារ ទៅ ១៣ ០៩០ ដុល្លារ

៣. Perodua Axia ស៊េរី​ឆ្នាំ​ ២០១៨

 • ម៉ាស៊ីន​​ចំណុះ​ ១,០ លីត្រ ស៊ីឡាំង ៣​ កម្លាំង​ ៦៧ សេះ
 • កម្រិត​ស៊ី​សាំង​ ៤,៤ លីត្រ/ ១០០ គ.ម
 • តម្លៃ​​ចន្លោះ​ពី​ ៥ ៦៧០ ដុល្លារ ទៅ ៩ ៨២៥ ដុល្លារ

៤. Perodua Bezza ស៊េរី​ឆ្នាំ​ ២០១៨

 • ម៉ាស៊ីន​​ចំណុះ​ ១,០ លីត្រ ស៊ីឡាំង ៤​ កម្លាំង​ ៦៧ សេះ
 • កម្រិត​ស៊ី​សាំង​ ៤,៤ លីត្រ/ ១០០ គ.ម
 • តម្លៃ​​ចន្លោះ​ពី​ ៨ ៤០០ ដុល្លារ ទៅ ៨ ៨៨០ ដុល្លារ

៥. Perodua Bezza ស៊េរី​ឆ្នាំ​ ២០១៨

 • ម៉ាស៊ីន​​ចំណុះ​ ១,៣ លីត្រ ស៊ីឡាំង ៤​ កម្លាំង​ ៩៤ សេះ
 • កម្រិត​ស៊ី​សាំង​ ៤,៦ លីត្រ/ ១០០ គ.ម
 • តម្លៃ​​ចន្លោះ​ពី​ ៩ ៨០០ ដុល្លារ ទៅ ១១ ៦៤០ ដុល្លារ

៦. Perodua Alza ស៊េរី​ឆ្នាំ​ ២០១៨

 • ម៉ាស៊ីន​​ចំណុះ​ ១,៥ លីត្រ ស៊ីឡាំង ៤​ កម្លាំង​ ១០២ សេះ
 • តម្លៃ​​ចន្លោះ​ពី​ ១៣ ៦០០ ដុល្លារ ទៅ ១៤ ៨៩០ ដុល្លារ

៧. Proton Exora ស៊េរី​ឆ្នាំ​ ២០១៨

 • ម៉ាស៊ីន​​ចំណុះ​ ១,៦ លីត្រ ស៊ីឡាំង ៤​ កម្លាំង​ ១៣៨ សេះ
 • កម្រិត​ស៊ី​សាំង​ ៧,០ លីត្រ/ ១០០ គ.ម
 • តម្លៃ​​ចន្លោះ​ពី​ ១៥ ៤០០ ដុល្លារ ទៅ ១៦ ៨៨០ ដុល្លារ

៨. Proton Iriz ស៊េរី​ឆ្នាំ​ ២០១៨

 • ម៉ាស៊ីន​​ចំណុះ​ ១,៣ លីត្រ ស៊ីឡាំង ៤​ កម្លាំង​ ៩៤ សេះ
 • តម្លៃ​​ចន្លោះ​ពី​ ៩ ៩២០ ដុល្លារ ទៅ ១១ ៥៣០ ដុល្លារ

៩. Proton Ertiga ស៊េរី​ឆ្នាំ​ ២០១៨

 • ម៉ាស៊ីន​​ចំណុះ​ ១,៤ លីត្រ ស៊ីឡាំង ៤​ កម្លាំង​ ៩១ សេះ
 • កម្រិត​ស៊ី​សាំង​ ៥,៧ លីត្រ/ ១០០ គ.ម
 • តម្លៃ​​ចន្លោះ​ពី​ ១៣ ៣៨០ ដុល្លារ ទៅ ១៤ ៣៨០ ដុល្លារ

១០. Proton Saga ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០១៨

 • ម៉ាស៊ីន​​ចំណុះ​ ១,៣ លីត្រ ស៊ីឡាំង ៤​ កម្លាំង​ ៩៤ សេះ
 • កម្រិត​ស៊ី​សាំង​ ៥,៤ លីត្រ/ ១០០ គ.ម
 • តម្លៃ​​ចន្លោះ​ពី​ ៨ ៣០០ ដុល្លារ ទៅ ៩ ៩០០ ដុល្លារ

១១. Proton Persona ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០១៨

 • ម៉ាស៊ីន​​ចំណុះ​ ១,៦ លីត្រ ស៊ីឡាំង ៤​ កម្លាំង​ ១០៧ សេះ
 • កម្រិត​ស៊ី​សាំង​ ៥,៦ លីត្រ/ ១០០ គ.ម
 • តម្លៃ​​ចន្លោះ​ពី​ ១០ ៤៥០ ដុល្លារ ទៅ ១២ ៨២០ ដុល្លារ

១២. Proton Perdana ស៊េរី​ឆ្នាំ​ ២០១៨

 • ម៉ាស៊ីន​​ចំណុះ​ ២,៤ លីត្រ ស៊ីឡាំង ៤​ កម្លាំង​ ១៧៨ សេះ
 • តម្លៃ​​​ប្រមាណ​ ៣៣ ៧០០ ដុល្លារ

១៣. Proton Preve ស៊េរី​ឆ្នាំ​ ២០១៧

 • ម៉ាស៊ីន​​ចំណុះ​ ១,៧ លីត្រ ស៊ីឡាំង ៤​ កម្លាំង​ ១០៧ សេះ
 • កម្រិត​ស៊ី​សាំង​ ៦,២ លីត្រ/ ១០០ គ.ម
 • តម្លៃ​​ចន្លោះ​ពី​ ១៤ ៥០០ ដុល្លារ ទៅ ១៧ ៨៩០ ដុល្លារ

ប្រភព ៖ Car Base

Loading...

បញ្ចេញមតិ

comments